Ochrana osobných údajov

Zásady spracovávania


Ochranu osobných údajov berieme vážne, je pre nás dôležité aby boli v bezpečí. Všetky osobné údaje získané počas návštevy na našej stránke mysterious-beauty-salon.sk sú spracovávané v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR) a v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

 

Čo to v skratke pre Vás znamená?

Vašim osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa Vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, kde Vás môžeme priamo či nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria Vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napríklad identifikácia Vašej osoby na základe čísla čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre Vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu byť nimi informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

 

Aké údaje uchovávame?

Počas Vašej návštevy na našej stránke zaznamenávame Vašu IP adresu, ktorú Vám pridelil Váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktpré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, kedže ide o Váš online identifikátor a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

 

Cookies

Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránky a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste našu stránku niekedy navštívili z Vášho počítača. Bez cookies by sme nevedeli, čo sa Vám páči, a nedokázali by sme vo svete internetu flexibilne vyhovieť Vašim požiadavkám.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží Váš internetový prehliadač na Váš disk v počítači. ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači vzhľadom na skutočnosť, že ide tiež o Váš osobný údaj.

Na základe Vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu si Vás delíme do záujmových skupín. Právnici to nazývajú prifilovanie zákazníkov. Pre Vás to má tú výhodu, že Vám prídu e-maily s obdobným obsahom, o ktorý ste už prejavili záujem, V kocke, na základe tohto systému Vás nezaťažujeme informáciami, ktoré sú mimo okruh Vášho záujmu. Proti profilovaniu môžete podať námietku na e-mail : info@mysterious-beauty-salon.sk a v lehote maximálne do  mesiaca od doručenia námietky sa s ňou vysporiadame. Garantujeme Vám, že tak urobíme pred koncom lehoty. Profilovanie a segmentácia do zákazníckych skupín sa uskutočňuje hlavne vo Vašom záujme, aby ste od nás dostávali relevantné informácie.

 

Ďaľšie osobné údaje

Vaše osobné údaje zadávate do rôznych formulárov na našich stránkach a na stránke rezervačného systému bookio.com (https://services.bookio.com/mysterious-beauty-salon/widget?lang=sk) - registračné formuláre, objednávkové formuláre, e-booky a pod. Najčastejšie uchovávame tieto údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa. Vaše osobné údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom rozsahu.

 

Čo to je spracúvanie osbných údajov?

Pod právnickým pojmom je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami. Jednoducho povedané, ide o zhormaždovanie osobných údajov. ich ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovdzávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo  blokovanie a likvidáciu. Je toho skutočne veľa, ale len na základe Vami poskytnutých údajov Vám vieme poskytnúť služby a produkty, ktoré Vám konkrétne zlepšia život.

 

Načo tieto informácie používame (účely)? Na akom právnom základe?

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je firma Erik Jursa, Budatínska 79, Bratislava 85106, zapísaná: Okresný úrad Bratislava, Číslo živnostenského registra: 110-271074. K zberu osobných údajov dochádza na webových adresách: mysterious-beauty-salon.sk; https://services.bookio.com/mysterious-beauty-salon/widget?lang=sk; pri telefonickom kontakte; pri osobnom kontakte; pri kontakte na sociálnych sieťach. Na jednotlivých stránkach fungujú rozličné predajné mechanizmy produktov (v online aj offline podobe), ktoré pre lepšie porozumenie na účely zberu osobných údajov môžeme rozdeliť do nasledujúcich skupín:

Osobné údaje zadávané na mysterious-beauty-salon.sk:

Objednávkový formulár na služby:

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mail, platobné údaje - na vystavenie faktúry pre Vás a súvisiace doklady - právny základ je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďaľších osobitých právnych predpisov.

Na účel starostlivosti o zákazníka, doručovanie bonusov a darčekov v tlačenej a fyzickej podobe pre platiaceho zákazníka - oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze. 

Komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky, doručenie objednávky, aktualizácia informácií a nového obsahu stránky, doručenie dodatočných informácií od dodávateľa - právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy.

Doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, kedže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, aké už boli platiacemu zákazníkovi dodané.

Za účelom informovania sa o stave objednávky a starostlivosť o platiaceho zákazníka - právny základ je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze.

Technické zabezpečenie platby - právnym základom je umožnenie a plnenie zmluvy uzavretej online.

 

Osobné údaje zadávané na services.bookio.com/mysterious-beauty-salon/widget?lang=sk

Meno, priezvisko, telefónne číslo, email - za účelom sprostredkovať online rezerváciu termínu na poskytované služby, umožnenie jeho zmeny podľa vlastných potrieb zákazníka, pripomenutie rezervovaného termínu - oprávnený záujem je naplnenie predmetu podnikania prevádzkovateľa.

Doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, kedže zasielané informácie sa týkajú obdobných služieb, ktoré poskytovateľ prevádzkuje a zákazník ich už v minulosti využil alebo plánoval využiť.

Osobné údaje poskytované pri využívaní platobného terminálu sumup - telefónne číslo a e-mailová adresa slúži bezprostredne na odoslanie potvrdenia o vykonanej platbe - tieto údaje neuchovávame a riadia sa príslušnými pravidlami poskytovateľa služby SumUp Payments Limited je držiteľom oprávnenia od britského Úradu pre dohľad nad finančným trhom (Financial Conduct Authority) udeleného v súlade s predpismi o elektronických peniazoch (Electronic Money regulations 2011). Číslo licencie: 900700. 

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 10 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, procovno-právne, archivácia, účtovnícke predpisy,...) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme viazaný Váš údaj archivovať ďalej na základe osobitného predpisu).  V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie Vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

Ste v bezpečí

Je pre nás prvoradé, aby Vaše údaje boli v bezpečí. Implementovali sme rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov. Využívame kontrolu prítomnosti vírosov, antivírové programi, firewall, krypto ochranu.

Zároveň osoby, ktoré prichádzjú do kontaktu s vašimi údajmi - spolupracovníci, zamestnanci, sprostredkovatelia sú náležite poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a komunikácia s nimi prebieha cez šifrovanú komunikáciu.

Naša stránka je vybavená zabezpečeným protokol https://, platba za produkty prebieha cez zabezpečené platobné brány či vlastný internetbanking Vášho poskytovateľa finančných služieb a údaje o Vás, ktoré uchovávame sú zabezpečené na serveroch heslom a šifrovaním.

Zoznamy v papierovej forme sú uchovávané v zabezpečenej budove s obmedzením prístupom, s bezpečnostným a kamerovým systémom. Robíme všetko preto, aby Vaše údaje boli zabezpečené.

Ak by náhodou boli naše systémy a systémy našich sprostredkovateľov boli napadnuté hackerským útokom, či inak by bol náš systém napadnutý, vznikla by čo i len hrozba úniku dát, budete do 72 hodín informovaní o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budeme komunikovať aj s dozorným orgánom o oblasti ochrany osobných údajov v SR - s Úradom na ochranu osobných údajov.

 

Vaše práva

Ako dotknutá osoba. t.j osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú - máte právo byť informovaný o údajoch prevázkovateľa - t.j osoby, ktorá Vaše údaje spracováva.

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je: Erik Jursa, Budatínska 79, 85106 Bratislava zapísaná: Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 110-271074

Kontaktné osoby

Monika Šotníková; Erik Jursa - info@mysterious-beauty-salon.sk; mysterious.beauty.salon@gmail.com

 

Máte právo na prístup k údajom, ktoré o Vás spracúvavame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje o Vás uchovávame k Vašej osobe, radi Vám ich poskytneme písomne na požiadanie. 

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov, ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávností/neúplností.

Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov máte právo "na zabudnutie" - na vymazanie poskytnutých údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. V prípadoch. keď Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho udelenie - buď klikom v e-mailovej komunikácii na link s odhlásením alebo nám napíšete na info@mysterious-beauty-salon.sk.

V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame na našom oprávnenom záujme, máte právo namietať náš oprávnený záujem. Ak Vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, Vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Ak sa preukáže, že údaje boli spracovávane nezákonne, budú vymazané bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní po zistení, z našich systémov.

Právo na vymazanie osobných údajov však nie je absolútne. Ak Vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďaľšie osobitné právme predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať.

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, a to v prípade ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvanie; a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve vy na preukázanie, príp. obhajovanie Vašich právnych nárokov. Pri obmedzení spracúvania osobných údajov zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme môcť využívať na naše účely.

Prevádzkovateľ Vám na Vašu žiadosť oznámi zmenu, opravu, resp.vymazanie Vašich osobných údajov. Zároveň máte právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám písomne oznámiote. Technicky zrealizovateľný je prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelov ich spracovávania Vám z technických dôvodov nedokážeme poskytnúť vo forme strojovo čitateľnej a prenosnej k inému prevádzkovateľovi.

 

Všetky Vaše žiadosti pri uplatňovaní Vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému áujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracovúvaním osobných údajov vybavíme do 48 hodín od doručenia; v prípade komplikovnej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca do doručenia žiadosti.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín a Vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. V zmluvách s tretími stranami - poskytovateľmi týchto služieb máme ošetrené do maximálnej možnej mieri bezpečnosť Vašich osobných údajov.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade ak na Vašu žiadosť nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov podľa ust.par.100 zákona č.18/2018 Z.z. v platnom a účinnom znení.

Sprostredkovatelia - alebo kto má ešte prístup k Vašim údajom

Web hosting

Smartemailing

Fapi

Bookio

GoPay

Poštové a doručovateľské služby

 

Neposkutujeme Vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme a ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú príjmcovia - sprostredkovatelia, o ktorých sme Vás informovali v týchto zásadách. Títo partneri sú viazaný diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí.

Odovzdanie Vašich údajov štátnym inštitúciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejnime ich na tejto stránke a informujeme Vás e-mailom.

Tieto podmienky sú platné od 01.11.2018